Tietosuojaseloste Valvoman Oy

Tietosuojalauseke

Valvoman Oy:ssä haluamme noudattaa lainsäädäntöä ja menettelytapoja, joilla takaamme
henkilötietojesi käsittelyn turvallisesti ja vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojalauseke sisältää
tietojen keräämisen kuvauksen, sen mihin tietoja käytetään ja kenelle niitä luovutetaan.

1. Rekisterinpitäjä:
Valvoman Oy, Puusepäntie 6, 05200 Rajamäki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Ville Rantala, ville.rantala@valvoman.fi 045-2160300

3. Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:
Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen palveluiden toteuttaminen, jotta voimme toteuttaa palvelun,
jonka olet tilannut meiltä tai olet ollut mahdollisesti tilaamassa tai olet pyytänyt tarjousta tai tehnyt
muuten sellaista yhteistyötä kanssamme, johon olemme tarvinneet yhteystietojasi.
Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella markkinoinnissa erilaisia sähköisiä tai
printtikanavia käyttäen.
Voimme käsitellä tietojasi myös joihinkin lainsäädäntöihin (mm. kirjanpitolaki) perustuen
asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kerätään nimi (kuluttajan tai yrityksen), asema, yritys/organisaatio, y-tunnus,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, viestit, yhteydenotot, mahdolliset markkinointiin
liittyvät luvat ja kiellot. Sivustomme kerää lokitietoja käyttäjästä. mm. www-sivujen osoitteet, iposoitteita ja evästeitä, tietoa tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Tietojen säilytysaika:
Säilytämme tietojasi enintään 10 vuotta viimeisen yhteydenottosi, toimeksiantosi tai käyntisi
jälkeen, mikäli et ole aikaisemmin kieltänyt tietojesi säilyttämistä. Noudatamme lakisääteisiä
velvoitteita tiedon säilyttämisessä.
6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Voimme käyttää tietojen käsittelyssä yhteistyökumppaneita. Takaamme sopimusjärjestelyin, että
tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Yhteistyökumppanimme
sijaitessa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, huolehdimme henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja
käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä
Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen suostumusta.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille heidän ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille mikäli se on tarpeen sopimuksemme
toimeenpanemiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Voimme luovuttaa yhteystietojasi kolmansille osapuolille mikäli myymme yrityksen tai muutoin
muutamme omistusjärjestelyjä.

7. Rekisterin suojaus:
Käytössämme on edistyksellisiä teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen
suojaamiseksi. Keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö,
asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet sekä henkilötietojenkäsittelyyn osallistuvan
henkilöstön ohjeistaminen. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

8. Rekisteröidyn oikeudet:
Sinulla on oikeus vaikuttaa seuraaviin asioihin
– Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot rekisteristä
– Oikeus tarvittaessa vaatia itseäsi koskevien tietojen oikaisua, poistamista tai siirtoa
järjestelmästä toiseen.
– Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.
– Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle.
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
– Oikeus kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin